• Standaard

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf april 2013.

Artikel 1:

Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas geldig is vanaf de ingangsdatum voor de periode die van tevoren is afgesproken. Na deze initiële periode is uw abonnement opzegbaar met in achtneming van 4 weken opzegtermijn. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij verhuizen buiten een straal van 15 km van Living Well, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente. Een beëindiging middels verhuizing wordt doorgevoerd op het moment dat wij de kopie van de inschrijving in uw nieuwe gemeente van u hebben ontvangen. Een tussentijdse beëindiging door een medische indicatie is mogelijk met een verklaring waarin staat dat u niet meer mag sporten. (huisarts ,specialist ,fysiotherapeut) Indien u uw lidmaatschap tijdelijk heeft stopgezet en het toch medisch niet verantwoord blijkt te zijn om te sporten kunt u geen aanspraak maken op restitutie van het door u doorbetaalde lidmaatschapsgeld, wel mag u de periode welke u al betaald heeft overdragen aan een derde.

Artikel 2

Het abonnementsgeld wordt middels automatische incasso, bij vooruitbetaling voldaan. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Living Well te voldoen. Indien Living Well dient over te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Living Well een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 4

In geval van een langdurige blessure of letsel kan er een formulier ingevuld worden bij de balie. Ook bij zwangerschap dient er vooraf een formulier ingevuld te worden. Het is vooraf lastig in te schatten hoe lang de ziekteperiode duurt daarom wordt het abonnementsgeld tijdens de ziekteperiode/zwangerschap doorbetaald. Bij betermelding/terugkomst weten we de exacte periode van afwezigheid en deze periode gaan we op dat moment verrekenen. De verrekening vindt plaats vanaf de dag van aanmelding en kan niet met terugwerkende kracht worden verrekend. Het abonnement wordt evenveel dagen vooruit gezet als dat de ziekteperiode heeft geduurd. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijk stopzetting.

Artikel 5

Living Well is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te indexeren met maximaal 7%. Tevens is Living Well gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6

Het gebruik van de voorzieningen van Living Well is afhankelijk van het gekozen abonnement.

Artikel 7

Living Well is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing zich zodanig misdraagt dat van Living Well in redelijkheid voorzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Living Well is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen en verbouwing. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Living Well.

Artikel 8

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Living Well geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Artikel 10

Opzeggingen kunnen aangevraagd worden aan de balie op de club middels een formulier (aanvraag opzegging). Zodra de opzegging behandeld en verwerkt is door onze ledenadministratie ontvangt u een mail met de datum bevestiging opzegging.

Artikel 11

Mutaties in uw overeenkomst Indien u ervoor kiest een mutatie in uw lidmaatschap toe te passen kan dit na uw initiële periode. Indien u tussentijds uw lidmaatschap wilt muteren/veranderen dan gaat er een nieuwe looptijd overeenkomst in per eerstvolgende mogelijkheid.

Nieuws

  • Werken bij Living Well?!

    Voor onze club in Boskoop zoeken wij een sportief en enthousia...

    Lees meer
  • Living Well winnaar Dutch Fitness Awards

    Vorig jaar wonnen we de prijs voor beste sportschool van Gouda bij de Du...

    Lees meer
Meer nieuws